Thủy Hải Sản – Tư Vấn

CHI CỤC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN BẠC LIÊU

Address: Khu Hc Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành Phố Bạc Liêu
Bạc Liêu
Giới thiệu ngắn:
Nghiên Cứu Các Nhành Ngư Nghiệp, Thực Hiện Các Chương Trình Khuyến Ngư, Nghiên Cứu Ứng Dụng Khoa Học Kỹ Thuật
Sản phẩm & DV:
Điện thoại: